PODSETNIK - JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2023. GODINI

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: Program) ima za cilj podizanje kapaciteta privrednih društava u svrhu uključivanja u međunarodne lance vrednosti multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: MNK).

Javni poziv je objavljen 05. decembra 2023. godine i trajaće 90 dana, odnosno do 04. marta 2024. godine.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte i posebne uslove:

Opšti uslovi:

 1. da je Podnosilac prijave u trenutku podnošenja prijave upisan u odgovarajući registar privrednih društava, kao i da je registrovan u APR najkasnije do 1. januara 2020. godine;
 2. da je učešće kapitala u javnoj svojini Podnosioca prijave ispod propisanog praga značajnog učešća u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;
 3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;
 5. da Podnosilac prijave nije povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem;
 6. da Podnosilac prijave ne ispunjava uslove za sticanje statusa MNK ili nije povezan sa grupom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva, osim ukoliko efekat učešća u Programu rezultira uvođenjem inovativnog proizvoda;
 7. da prethodno zaključen Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava sa Podnosiocem prijave nije raskinut zbog neizvršenja ugovornih obaveza.

Posebni uslovi:

Tehnički kapacitet:

 1. da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001.

Poslovni kapaciteti:

 1. da Podnosilac prijave ima uspostavljenu saradnju sa MNK ili Dobavljačem MNK ili da je Podnosilac prijave u postupku evaluacije za izbor kvalifikovanog dobavljača od strane MNK;
 2. da se Podnosilac prijave u okviru pretežne delatnosti bavi proizvodnjom direktnih ili indirektnih materijala, komponenata, sistema i podsistema za proizvode koji pripadaju Podržanim lancima vrednosti ili da poseduje proizvodne kapacitete pomoću kojih može obavljati proizvodnju direktnih ili indirektnih materijala, komponenata, sistema i podsistema za proizvode koji pripadaju Podržanim lancima vrednosti.

Kadrovski kapacitet:

 1. da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan objavljivanja Javnog poziva, prema evidenciji CROSO.

Finansijski kapaciteti:

 1. da je Podnosilac prijave u toku 2022. poslovne godine ostvario prihod od prodaje proizvoda u iznosu ne manjem od 35.000.000,00 dinara;
 2. da je udeo prihoda Podnosioca prijave od prodaje proizvoda u Poslovnom prihodu od prodaje (a koji se posmatra za svrhu ovog Programa kao zbir pozicija AOP 1002 - Prihod od prodaje robe i AOP 1005 Prihod od prodaje proizvoda i usluga) bude veći ili jednak 50% u 2022. godini;
 3. da vrednost osnovnih sredstava, dobijena kao razlika pozicija AOP 0009 (Nekretnine, postrojenja i oprema) i AOP 0012 (Investiciona nekretnina) pojedinačnog, odnosno konsolidovanog bilansa stanja na dan 31.12.2022. poslovnoj godini Podnosioca prijave, nije manja od 35.000.000,00 dinara;
 4. da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, nije otvoren stečajni postupak, nije pokrenut postupak reorganizacije ili nije pokrenut postupak likvidacije.

 

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva se mogu se dodeliti za realizaciju mera intervencija pod kojima se podrazumeva podrška za ulaganje u materijalnu imovinu, podrška za ulaganje u nematerijalnu imovinu i konsultantska podrška za unapređenje poslovnih performansi.

Korisnik može ostvariti pravo na jednu ili više mera intervencije u skladu sa potrebama poslovanja, dostavljenim Pismom preporuke MNK/Pismom preporuke Dobavljača MNK, kao i ostvarenim bodovima nakon okončanja postupka dijagnostike poslovnih performansi.

Ulaganje u materijalnu imovinu

Pod podrškom za ulaganje u materijalnu imovinu podrazumeva se sprovođenje sledećih aktivnosti:

 1. Kupovina i instalacija proizvodne i procesne opreme visokih performansi (uključujući, ali neograničavajući se na industrijske robote, proizvodne trake, CNC mašine, mašine za pakovanje i slično) u funkciji izrade delova i poluproizvoda koji će se isporučivati MNK ili Dobavljaču MNK, do tri godine starosti računajući do trenutka objavljivanja Javnog poziva.

Refundacija do 60% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 14.000.000,00 RSD.

 1. Kupovina opreme za ulaznu kontrolu sirovina, međufaznu kontrolu kvaliteta proizvodnje u toku i kvaliteta gotovih proizvoda koji se isporučuju MNK ili Dobavljaču MNK, do tri godine starosti računajući do trenutka objavljivanja Javnog poziva.

Refundacija do 60% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 12.000.000,00 RSD.

 1. Kupovina neophodnog specifičnog novog alata ili pribora u skladu sa zahtevom MNK  koji će biti u funkciji izrade delova i poluproizvoda za MNK ili Dobavljača MNK.

Refundacija do 50% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 5.000.000,00 RSD.

 1. Kupovina i instalacija autonomnih robota sa sposobnošću učenja i kobota, do tri godine starosti računajući do trenutka objavljivanja Javnog poziva.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 15.000.000,00 RSD.

 1. Unapređenje prostornog kapaciteta, pod kojim se podrazumeva adaptacija i izgradnja  proizvodnih hala u cilju ispunjenja industrijskih standarda specifičnih za Podržane lanace vrednosti u smislu ovog Programa, ili  zahteva čiji je cilj povećanje produktivnosti i energetske efikasnosti.

Refundacija do  40% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 10.000.000,00 RSD.

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

Pod podrškom za ulaganje u nematerijalnu imovinu podrazumeva se sprovođenje sledećih aktivnosti:

 1. Sertifikacija sistema kvaliteta prema zahtevima industrijskih standarda specifičnih za Podržane lance vrednosti (kao što su IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN, VDA 6.3 i drugi pojedinačni specifični standardi u grupi CEN standarda), kao i sertifikacija sistema menadžmenta sistema kvaliteta (ISO 14001, ISO 50001, ISO 18001, ISO 45001, ISO 27001 i sl.).

Refundacija do 50% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

 1. Uvođenje softverskih rešenja u cilju optimizacije postojećih proizvodnih procesa, odnosno kupovina softvera i implementacija.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 7.000.000,00 RSD.

 1. Troškovi izrade prototipa ili probne serije proizvoda koji se isporučuje MNK, a pod čime se podrazumevaju troškovi konstrukcije i dizajna proizvoda, testiranje i ispitivanje probnog modela, odnosno proizvoda.

Refundacija do 50% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000 RSD.

 1. Pokrivanje troškova terenskog uvida u poslovne performanse Podnosioca prijave od strane predstavnika MNK (dijagnostika).

Refundacija do 80% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000,00 RSD po jednoj sprovedenoj dijagnostici.

 1. Pokrivanje troškova godišnjeg ulistavanja na referentne interaktivne platforme namenjene povezivanju dobavljača iz ciljanih sektora.

Refundacija do 80% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 300.000,00 RSD.

 1. Naknada troškova plaćanja premije osiguranja, kod društava za osiguranje koja su u registru Akcionarskih društava za osiguranje i reosiguranje pri NBS, u skladu sa zahtevima MNK sa kojom je uspostavljena prva saradnja.

Refundacija do 80% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

Konsultantska podrška za unapređenje poslovnih performansi

Pod ovom merom intervencije podrazumeva se sprovođenje sledećih aktivnosti:

 1. Konsultantska podrška za optimizaciju proizvodnih i poslovnih procesa koji su potrebni za ispunjenje zahteva MNK, a u skladu sa očekivanim standardima upravljanja proizvodnim procesima u Podržanim Lancima vrednosti, posebno optimizacija postojećih proizvodnih linija, uspostavljanje serijske proizvodnje i primena kontrole kvaliteta.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći  od 3.000.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanjaa koja uključuje ali ne ograničava se na: korporativno upravljanje, strateško i operativno planiranje, upoznavanje sa pricipima poslovanja u međunarodnim lancima vrednosti u cilju povećanja obima plasmana proizvoda i pronalaženje novih klijenata.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za unapređenje i optimizaciju procesa upravljanja kadrovima kroz definisanje organizacionog profila privrednih društava i korporativne kulture i korišćenje automatizovanih alata za karijerno vođenje zaposlenih i selekciju prilikom zapošljavanja.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 1.000.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za uključivanje tj. uvođenje pravila, procedura i izveštavanja u vezi sa ESG faktorima, što može podrazumevati: zaštitu životne sredine, prava radnika, zdravlje i bezbednost na radu, poštovanje ljudskih prava, korporativno upravljanje (strukture i procese kojima se privredna društva usmeravaju i kontrolišu) i s tim u vezi ulogu, sastav i raznolikost upravljačkih tela, etičko ponašanje (npr. borba protiv korupcije i podmićivanja), upravljanje rizicima, transparentnost i objavljivanje (npr. objavljivanje nefinansijskih informacija).

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za pripremu koja prethodi sprovođenju terenskog uvida u poslovne performanse od strane MNK ili uvođenja sistema kvaliteta prema zahtevima standarda koji su specifični za lance vrednosti u smislu ovog Programa (uključujući ali ne ograničavajući se na sledeće standarde: IATF16949/IRIS/CE-3A/CEN/VDA 6.3, kao i drugi pojedinačni standarda specifične za Podržane lance vrednosti).

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 2.500.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za usklađivanje sa zahtevima zelene industrije pod čim se podrazumeva priprema tehničke dokumentacije, studije, elaborata radi smanjenja zagađenja životne sredine, usklađivanja sa zahtevima zelene industrije, energetske efikasnosti u cilju sprovođenja dekarbonizacije i smanjenja industrijskih emisija.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000,00 RSD.

 1. Konsultantska podrška za planiranje uvođenja softverskih rešenja, odnosno mapiranje procesa koje prethodi uvođenju softverskih rešenja.

Refundacija do 70% od vrednosti opravdanih troškova za predmetnu aktivnost, u iznosu koji ne može biti veći od 1.500.000,00 RSD.

 

RASPOLOŽIVA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju ovog programa opredeljen je budžet u iznosu od 190.000.000,00 RSD.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do određenog procenta iznosa opravdanih troškova u iznosu koji ne može biti veći od 23.000.000,00 RSD.

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/dobavljaci/ i verifikacijom internet adrese.

Kreiranjem korisničkog naloga otvara se stranica za unos podataka, kao i za unos prateće dokumentacije, a sve u okviru Obrasca 1 – Prijava za učešće u Programu. Podnosilac prijave nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrđuje da je Prijava kompletna. Potvrdom da je Prijava kompletna smatra se da je ista i podneta na Javni poziv, nakon čega se elektronski zaprimljuje, a svaki Podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu i zavodni broj Prijave. Podnosilac prijave može podneti samo jednu Prijavu.

Link za prijavu je dostupan do kraja Javnog poziva, nakon čega više nije moguće podneti Prijavu.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

Svaki Podnosilac prijave je u obavezi da na Portal Agencije unese sledeću dokumentaciju:

 1. Obrazac 1 – Obrazac prijave na Program koji se elektronski podnosi na Portalu Agencije;
 2. Obrazac 2 – Izjave Podnosioca prijave koje se odnose na potvrđivanje podnošenja Obrasca 1 putem Portala Agencije, ispunjenost uslova i prihvatanje uslova za učešće u Programu, neosuđivanost Podnosioca prijave i njegovih zakonskih zastupnika za privredne prestupe i krivična dela protiv privrede, koje se daju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao i o povezanim privrednim društvima i postojanju obaveze sprovođenja finansijske konsolidacije ili izuzimanju od obaveze od sprovođenja finansijske konsolidacije, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe;
 3. Kopiju uverenja nadležnog organa poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve  dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od mesec dana od dana objavljivanja Javnog poziva;
 4. Kopiju važećeg sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001 izdatog od strane sertifikacionog tela   akreditovanog od strane ATS;
 5. Potpisano i uredno popunjeno Pismo preporuke MNK i/ili Dobavljača MNK, na propisanom obrascu od strane Agencije. U slučaju dostavljanja Pisma preporuke Dobavljača MNK, Podnosilac prijave dostavlja i dokaz o aktivnom komercijalnom odnosu između Dobavljača MNK i MNK (Obrazac 7- Izjava od strane MNK na propisanom formatu ili važeći ugovor kojim se potvrđuje priroda komercijalnog odnosa);
 6. Izjavu MNK da predmet projekta Podnosioca prijave koji je povezan sa MNK u smislu zakona o privrednim društvima predstavlja inovativni proizvod, ukoliko efekat učešća rezultira uvođenjem inovativnog proizvoda – u slučaju da je Podnosilac prijave povezan sa privrednim društvom koje ispunjava uslove za sticanje statusa MNK

Napomena: Pismo preporuke MNK ili Pismo preporuke Dobavljača MNK Podnosilac prijave može dostaviti naknadno, nakon datuma podnošenja Prijave, a najkasnije do trenutka okončanja postupka dijagnostike poslovnih performansi.

 

Dodatna dokumentacija koja nije obavezan uslov za učešće u Programu

Podnosilac prijave uz Prijavu može podneti i sledeću dokumentaciju:

 1. dokaz o izdatim sertifikatima IATF16949, IRIS ili industrijski specifičnog standarda iz grupe standarda CEN Podnosilac prijave ostvaruje pravo na 25 bodova;
 2. Ugovor o poverljivosti informacija potpisan od strane zakonskog zastupnika Podnosioca prijave.

 

 PRATEĆA DOKUMENTACIJA :

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLjAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2023. GODINI

1. Obrazac 1 – Obrazac prijave na Program, koji se elektronski podnosi na Portalu Agencije;

2. Obrazac 2 – Izjave Podnosioca prijave koje se odnose na potvrđivanje podnošenja Obrasca 1 putem Portala Agencije, ispunjenost uslova i prihvatanje uslova za učešće u Programu, neosuđivanost Podnosioca prijave i njegovih zakonskih zastupnika za privredne prestupe i krivična dela protiv privrede, koje se daju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao i o povezanim privrednim društvima i postojanju obaveze sprovođenja finansijske konsolidacije ili izuzimanju od obaveze od sprovođenja finansijske konsolidacije, ukoliko je Podnosilac prijave matično društvo ili zavisno društvo u okviru grupe;

3. Obrazac 3 – Pismo preporuke MNK;

4. Obrazac 4 – Pismo preporuke Dobavljača MNK;

5. Obrazac 5 – Plan unapređenja;

6. Obrazac 6 – Zahtev za isplatu odobrenih bespovratnih sredstava;

7. Obrazac 7 – Izjava od strane MNK kojom se potvrđuje priroda komercijalnog odnosa sa Dobavljačem MNK;

8. Prilog 1 – Način utvrđivanja ispunjenosti Posebnog uslova za učešće u Programu/Finansijski kapaciteti;

9. Prilog 2 – Metodologija za utvrđivanje kriterijuma i pondera za ocenjivanje dopuštenih prijava;

10. Uputstvo za sprovođenje dijagnostike poslovnih performansi;

11. Uputstvo za verifikaciju odobrenih mera intervencije;

12. Ugovor o poverljivosti informacija.

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…