Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2022. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje - filijala za Grad Beograd i Grad Beograd raspisali su Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2022. godini. Subvencija za samozapošljavanje (u daljem tekstu: subvencija) namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje
12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti. Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u
skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.
Pre uključivanja u meru Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice. Sredstva dodeljena po osnovu subvencije su de minimis državna pomoć.

Pravo na dodelu subvencije nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:


- prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje filijale za grad Beograd,


- završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,


- ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi i

-u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu
državne pomoći

Dokumentacija za podnošenje zahteva:


- popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe,


- dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe i

- dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.


Datumi na priloženim dokazima, koji su definisani zahtevom sa biznis planom, moraju biti najkasnije sa danom podnošenja zahteva sa biznis planom. U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i
rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.
Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva


Zahtev sa biznis planom i dokumentacijom podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu prebivališta, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta Nacionalne službe  www.nsz.gov.rs i na internet prezentaciji grada Beograda www.beograd.rs.

Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom, u roku od 30 dana od dana isteka javnog poziva. Nacionalna služba - Filijala za grad Beograd i Grad Beograd, odnosno Komisija, vrše proveru podnetih zahteva, odnosno proveru ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.


Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane delatnosti počev od narednog dana od dana podnošenja zahteva na teritoriji grada Beograda, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. Registracija i otpočinjanje obavljanja registrovane delatnosti posle podnetog zahteva a pre donete odluke o dodeli subvencije, ne stvara obavezu na strani Nacionalne službe da će subvencija biti odobrena.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:


- fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR-u,
- fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac REG),
- fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke,
- fotokopija / očitana lična karta podnosioca zahteva,
- sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza,
- fotokopija / očitana lična karta žiranta i
- drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.


Nezaposleno lice je u obavezi da registruje delatnost u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom na teritoriji grada Beograda. Ugovor se zaključuje nakon izvršene provere ispravnosti dostavljene dokumentacije za zaključivanje ugovora.

Sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza


Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da kao sredstvo obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza dostavi dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjem.
Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom odnosu na neodređeno vreme, fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.), penzioner.

Korisnik subvencije dužan je da:


- delatnost za koju mu je odobrena subvencija u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom obavlja kao osnovnu, i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti, sa mogućnošću privremenog prekida delatnosti od najviše 12 meseci prema rešenju APR-a ili drugog nadležnog organa,
- omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovornih obaveza i uvid u obavljanje delatnosti,
- na zahtev Nacionalne službe dostavi dokaze o realizaciji ugovornih obaveza i
- obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.


U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od dana prenosa sredstava.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 25.05.2022. godine.

Ostale informacije i potrebnu dokumentaciju možete naći na sledećem linku: https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-konkursi--beograd/8764

 

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…